Scrivici

‘A via dulurusa (Via Crucis)

Suor Teresa Fichera

PRIMA STAZIONE: ‘A Cunnanna

Pilatu, cummintu avia dichiaratu:
ppi mia st’ominu è innuccenti!
Chi mali fici ppi ‘ssiri cunnannatu?
Ma poi scantannusi ‘i tanta genti…

“Barabba sia libbiratu!”
“Nun ti macchiari ddo’ sangu di ssu giustu”
so’ mugghieri l’avia avvisatu
‘nto cunnannari nun ci pigghiari gustu.

Gesù vinutu ppi salvari u munnu,
ora è trarutu e malatrattatu.
L’amuri so’ è veramenti granni,
si pirduna a cu ‘u pigghia a coppa ‘i canni.

Quanti cunnanni, sintenzi e giurizzi,
difetta e piccati, sapemu truvari!
Pirduna Gesù bonu, i nostri vizi,
quannu l’autri ni mittemu a giudicari

‘ngiustamente fu accusatu
e a morti cunnannatu
semu genti senza cori
pietà Diu, pietà Signuri.


SECONDA STAZIONE:‘A Cruci

Supra ddu corpu accussì marturiatu
supra ddi spaddi accussì scunsintuti
lignu raspusu ccu forza è pusatu
di milli surdati di Roma vinuti.

Rumpi l’ossa ssa cruci pisanti
ppi purtarla ‘ncima a ddu munti
ci voli l’aiutu di tutti ‘i Santi
ma è ssu lignu ‘a sabbizza di tanti.

Cruci vitturiusa e triunfanti
lettu di Gesù Cristu veramenti
unni pusaru ddi carnuzzi santi
unni Diu patì peni e tormenti

Ssa cruci è fatta di duluri e peni
abbrucia ‘nto cori e trasi ‘nte vini
Gesù ci potta ‘i patimenti ‘i tutti
poveri, ricchi, ‘gnuranti e dutti

Cristu, martiri divinu e Santu
ca suppurtasti ‘n mari ri duluri
dimmi pirchì patiri vulisti tantu?
u facisti po’ to’ immensu amuri?

Vita eterna e salvamentu
u so’ sangu sia ‘n unguentu
ca salvizza ni produci,
gloria a Cristu e a la so’ cruci


TERZA STAZIONE: Gesù cari ‘a prima vota

Ristrurutu, nu sa fira a caminari
acchiana ppi fozza, ma ‘mpinci a ogni passu.
“Cruci mia, nun ti pozzu cchiù purtari!
Mi sentu ‘n nenti, scunsintutu e scarsu.”

E cari ‘n terra, scafazzatu da cruci,
è sulu a purtari u mali ddo’ munnu.
Nun parra, è nun fa sentìri a so’ vuci,
e camina ‘n silenziu prufunnu.

Quannu nun dugnu aiutu a ‘n amicu
o si viru suffriri ‘n fratuzzu
e passu avanti e nenti ci dicu
m’ammucciu ‘a testa comu nu struzzu

Gesù pirduna a friddizza mia,
‘nzignimi a ddari cunfortu a tutti,
speci a ccu patennu s’abbilìa,
e a ccu chianci ppi duluri e lutti.

Duci Re d’eterna gloria
fu di spini ‘ncurunatu
e carennu sutta a cruci
nui l’avemu umiliatu


QUARTA STAZIONE: ‘A matri

Maria, acchianannu ‘o suppliziu,
mentri a sso’ figghiu varda amurusa,
pensa a ddu fausu e infami ggiuriziu
ca ‘a misi ‘nta ssa via dulurusa

E’ cosa ri ‘n lampu, ma passanu tanti pinzeri,
tra matri e figghiu, senza parrai,
cc’è tutta ‘a storia di oggi e d’aieri,
e tuttu chiddu ca amuri sa ddari

“Matri mia ti vulissi abbrazzari!”
“Figghiu miu, ti vulissi vasari”
ma ora basta ‘u ‘ncontru dde’ cori
pirchì a vuluntà ‘i Diu sempri ssa’ fari.

Fammi forti, Maria ‘nte mumenti amari
quannu l’anima voli ‘ssiri cunsulata…
sulu tu mi po’ capiri e aiutari,
matri mia bona, Maria addulurata.

Si Maria n’avissi mantu
forumu persi tutti quanti
lu so’ nomu ludatu sia
viva la Virgini Maria


QUINTA STAZIONE: ‘U Cireneu

Turnava dda’ campagna Simuni di Cireni
stancu e suratu di na jurnata ‘i travagghiu,
e pinzava: “Arripusarimi certu mi cummeni,
si finiri dumani u chiffari vogghiu”.

Assaporava già a paci da so’ casa,
quannu ‘ncontra ‘n poviru cunnannatu.
Pareva ‘n ammassu d’ossa ca ‘a terra vasa
senza valìa ‘i trascinari ‘u lignu distinatu.

Simuni è custrittu a purtarici a cruci.
Cruci santa e biniditta, macari si è pisanti
Certu fastidiosa e ppi nenti dduci,
ma conza ‘u cori ppi fumari i Santi.

Davanti a ccu patisci ‘n patimentu amaru
nun vogghiu fari finta ‘i nun capiri nenti
‘u dici ‘u cirineu cull’esempiu so’ chiaru
ca s’ha aiutari u prossimu dulenti

U Signuri fu aiutatu
Da ‘n bon’omu cunfissatu
Fu Simuni ‘u Cireneu
Ca ‘a cruci ci puttau


SESTA STAZIONE: `A Veronica

Quantu baccanu e cchi succedi
‘nta strata? Si senti passari
na ciurma ca di vucitari pari
vuci, chianti, scrusciu di peri…

s’affaccia Veronica da so’ finestra
curiusa di sapiri ‘a ragiuni
di tantu baccanu e confusioni
ca ‘u silenziu rumpi e l’aria appesta

Cu è stu mischineddu ‘nsanguinatu
ca camina a stentu supra u pruvulazzu
unni u porta poviru e pazzu
stu populu crudeli e fursinnatu?

U cori di Veronica piatusa
risistiri nun po’ a tanta pena
straziata si senti di sta scena
assai pinusa e troppu dulurusa

jancu di linu pigghia ‘n fazzulettu
è tuttu chiddu ca idda ppo’ fari
cori e manu pronti pp’asciugari
sangu e surura ca scinni ‘nfinu ‘o pettu

Miraculu! Gesù, pitturi raru,
stampatu viru supra o jancu linu
tuttu u to’ duluri d’ominu divinu
e ‘nto me’ cori duci si fa l’amaru

Li to’ lacrimi Signuri
li sciucau na donna pia
e lu velu di lu chiantu
pisa ancora ‘nta l’arma mia


SETTIMA STAZIONE: Gesù cari a secunna vota

Tutta ‘a miseria umana e a priputenza
odiu, guerra, morti e viulenza
Gesù porta supra a so’ cruci, strumentu
di sarvizza e di giustu pintimentu

Perciò cchiù pisanti addiventa ‘u lignu
ppi vinciri u vilenu ddo’ Malignu,
e Gesù, carricu d’amuri, cari ‘n terra,
e ppa secunna vota i denti serra.

Pirchì tantu granni è ‘u so’ duluri?
Ma unni ssu tutti l’amici to’ Signuri?
Chi fanu si nun ti pottunu aiutu,
e ti lassanu ‘n terra sfinutu?

E’ a durizza dde’ nostri cori straviati
è a superbia dde’ nostri piccati
u mutivu di tanta caduta è ‘a nostra malvagità:
è l’odiu a friddizza è a nostra crudeltà

Sutta ‘u pisu di la cruci
casca ancora l’Unniputenti
tutti gridanu a gran vuci
Gesù casca e serra i denti


OTTAVA STAZIONE: I fimmini ‘i Gerusalemmi

E mmentri Gesù porta a so’ cruci
‘n pugnu ‘i fimmini ci camina ‘a cantu
chiancennu cu lamentu e facennu vuci
battennusi u pettu sutta u mantu

Virennu tutta sta pinusa scena
Gesù dici: “Figghi di Gerusalemmi,
nun chianciti supra a mia a vostra pena,
chianciti ppi vuautri e ppi Gerusalemmi!

Suspira e lacrimi do cori ittati
e ‘e figghi vostri pinzati e chianciti
co cori pintutu dde’ vostri piccati
ppi fari a Diu cosi graditi!”

Quannu viru unu ‘n suffirenza
vulissi chianciri supra o so’ cori
lacrimi sinceri e di bona speranza
cu animu apertu a vera fratellanza.

Boni donni binvinuti
ca chianciti ppi pietati
megghiu fussivu pintuti
vi chiancissivu ‘i piccati


NONA STAZIONE: Gesù cari ppa terza vota

Fu pistatu do nostru dilittu
murìu ppa’ nostra malvagità
accussì Isaia havia pridittu:
‘a so’ morti ‘u munnu sabberà!

‘Nnuccenti, senza piccatu
piccaturi ppi Diu a nostru favori
ppa terza vota cari ‘n terra, è sfinutu
jetta sancu e abbunnanti suturi

ma pirchì, ancora, nautra caruta?
u patimentu so’ nun è ancora finutu
strazziatu ‘nsinu all’ossu è l’ominu ‘mmaculatu,
sutta ‘o pisu ddo’ nostru piccatu

Crucifissu, beni miu prizziusu
a cunfissioni stu cori miu cunnuci.
E quannu sugnu tintu e stizzusu
Fammi pinsari a sta caruta atruci

Terza vota già carìu
lu miu amabili Gesù
ora sì ora finìu
ora nun si susi cchiù


DECIMA STAZIONE: Gesù spugghiatu di li vesti

Comu arrivò a distinazioni
supra u Calvariu, ppa’ crucifissioni,
Cristu è spugghiatu di vestimenti e mantu
cu avissi dittu ca s’arrivava a tantu!

I surdati s’acchiaparunu ccu’ disprezzu
a bedda tunica, ‘ntissuta tutta ‘i pezzu
di l’autri ‘mmarazzi ni fanu quattru parti
e a tunica, ‘nmeci, sa’ jocunu a sorti.

“Eccu l’oninu!” Diu spugghiatu di tuttu
nun havi cchiù nenti, sulu ‘u corpu distruttu
chiddu ca criò a Terra e Universu
ora biddizza, saluti e unuri à persu.

Affamati marturiati e infamati
su tutti chiddi de diritti privati
ppi manu d’autri senza umanità
su assai l’omini privi ‘i dignità

Fu spugghiatu di la vesti
nudu e sulu accussì resti
na curuna i spini ardenti
e u Calvariu a passi lenti


UNDICESIMA STAZIONE: Gesù ‘nchiuvatu a la Cruci

Gesù, ora, supra ‘a cruci è stiratu
Cche’ vrazza aperti e i peri ‘ncucchiati
‘n manteddu ppi ssa mala morti è priparatu
e tri chiova puntuti ppi ‘ssiri chiantati

Oh Cruci di bon lignu triunfanti
teni a Cristu abbrazzatu Onniputenti
supra ‘u scogghiu lu teni peri stanti
supra na puppa di tutti li venti

Eccu c’abbucca sutta ‘u so’ pisu
siccu di siti e sfinutu ora è
supra a so’ testa trionfa ‘n abbisu:
“Gesù Nazzarenu di Giuda gran Re”

Eccu ‘nta tirrinu siccagnu e arsu
È schiantata ‘a macchia co so’ fruttu
‘e dutti pazzia ssa morti à parsu
sabbizza fu ppi lu munnu tuttu

Gesù Vi viru ‘n cruci
vi viru nudu e chinu di firiti
lu Vostru sancu, Diu, ppi mia spargiti
pi li piccati mia Vui patiti!

Oh Diu d’amuri e summa caritati
quantu granni è l’amuri ca m’aviti
ju sugnu piccaturi e Vui chianciti
ju sugnu dibituri e Vui paiati!

Signuri datammilla l’acqua viva
comu la dasturu a la Samaritana
havi tant’anni ca ni sugnu priva
havi tant’anni ca ni sugnu luntana

Signuri miu crucifissu ppi ll’amuri
dammi u curaggiu di tirari drittu
e sutta a to’ cruci miu Sabbaturi
fammi priari lu to’ cori trafittu

Pena mia l’hanu ‘ntacciatu
cu li chiova do’ piccatu
sali a Diu lu me’ duluri
crucifissu è ‘u me’ Signori


DODICESIMA STAZIONE: Gesù mori ‘n cruci

Prima ca ‘a morti di pussessu ‘u pigghi
tra duluri criscenti e granni affannu
Gesù dici: Patri miu, pirduna sti figghi,
pirchì nun sanu chiddu ca fanu!

‘e peri da cruci, a Maria Addulurata,
do discepulu ‘i fiducia accumpagnata,
rici: “Matri, t’accunsignu u munnu ccu Giuvanni”
e a Giuvanni: T’affidu Maria ppi tutti li so’ anni.”

E a unu dde latruni, ca ci fa bon visu,
ci assicura ppi subbitu ‘n postu ‘n pararisu
poi, cunsumata tutta a so’ passiuni
dici a so’ Patri: “Finuta è a me’ missioni”

Fammi ristari sutta sta cruci, miu Signuri
pp’accapiri u prezzu do to’ ‘mmensu amuri
amuri veru nun varda peni e sacrifici
ma soffri e pati ppi tutti li so amici

Chianci omu chianci cori
‘nto virili Diu ca mori
penitenza piccaturi
ppi lu sancu ddo’ Signuri


TREDICESIMA STAZIONE: Gesù scinnutu dda‘ Cruci

Cu ‘n ferru puntutu ci sfunnunu ‘n ciancu
sfreggiunu u corpu, ora ca è mortu,
ddo’ tagghiu ci nesci acqua ccu sancu
e si ferma ‘u Celu cu lu munnu tuttu

A unu a unu i tri chiova ssu luvati
è libbiru u corpu strazziatu
aspetta so’ matri che vrazza graputi
ppi stringirisi ‘o cori ‘u figghiu so’ amatu

Tutti i voti ca m’alluntanu dda’ cruci
pirchì è troppu pisanti la me’ sorti
m’alluntanu da via ca a Cristu cunnuci
ssi chiova m’attaccunu a vita ‘mmeci ca a morti

Ristari vulissi sutta a Cruci ccu fidi
accittari a Cruci comu na scala
è chistu ‘u discursu i ccu dicidi
se ‘a strata è chidda bbona o chidda mala

Oh Maria addulurata
da lu figghiu tantu amata
‘u abbrazzasti ccu’ duluri
a lu mortu me’ Signuri


QUATTORDICESIMA STAZIONE: Gesù sepoltu ‘nto Sepulcru

Giuseppi d’Arimatea, amicu ‘i Gesù
addumanna a Pilatu u corpu divinu
si porta ‘n linzolu, novu di linu,
ppi mittirici a Cristu cu Santa virtù

è prontu ‘u sepulcru ‘nta na timpa scavatu
è novu, spazziusu è bonu ppi Cristu
ppi iddu, Giuseppi l’havia accattatu,
ma ora è filici e cuntentu ppi chistu

‘nta ‘n linzolu fu ripostu
chianci Patri ‘u figghiu mortu

Sippilliri ppi sempri ‘nto sepulcru vulissi
I me’ tanti piccati di superbia e malizia
Cco’ sonu dda’ trumma ddo’ sepulcru poi scissi
Purtannu ‘nto cori splinnuri e dilizia

Madonna mia nun chianciri cchiu’
vicinu ‘o sepulcru c’è tanta spiranza
resta ccu mia finu a quannu Gesù
ritorna ‘nta terra ccu granni esultanza!

E a tri ghiorna risurgiu
Gloria o Patri e a Gesù miu…
E a tri ghiorna e risurgiu
Gloria o Patri e a Gesù miu

Indietro

Powered by