Scrivici

Cuntraranza

Omini e fimmini, vi raccumannu
di stari attenti a lu mé cumannu
e stati attenti a nun sbagghiari,
mala fiura unn`amu a fari.
Vi raccumannu na cosa cchiù bedda,
di rispittari la fimminedda.
Lei, prufissuri,, ci accuminciassi,
nui semu pronti a tutti li passi.
Li cavaleri tutti anavàn,
facemu a li dami un compliman
mentri pirmetti chista sirata
`a dama a bracciu e a caminata,
facemu rollo pi dui minuti
omini e fimmini cu i manu unciuti
a la riversa giramu anticchedda
senza taliari la cchiù bedda.
Ora sintiti a me pinzata,
facemu n`anticchia di caminata.
I dami arrestanu tutti a na banna,
l`omini seguinu a cu cumanna,
i cavaleri senza baccanu
appressu di mia battiti li manu.
Viautri fimmini si un vi siddìa
un dietru front pi curtisia
ora viremu si n`arrinesci
fari tanticchia di trasi e nesci.
Nu trasi e nesci boni ci emu,
vi raccumannu `un ni cunfunnemu
man manu chi ni ramu a manu
`un ni salutamu pirchì arrera n`incuntramu.
Quannu arrivamu na nostra dama
facemu attenzioni a chiddu chi chiama
ora cuntinuamu sta caminata,
ma la facemu cu li vrazza `ncruciati
e facemu un zighete zaghete
e zighete zaghete
e zighete zaghete
e faciti tutti comu fici iu
mittemu la dama davanti pi curtisia,
ora facemu lu pirulé
a dama davanti purtamu darré
e continuamu senza sbagghiari
un pirulé n`avemu a fari,
un pirulé facemu a l`istant
purtamu di darré la dama davant.
Prima chi cancia sta sunata
facemu n`autru pezzu di canminata,
li dami restanu tutti a `na banna
l`omini seguinu a cu cumanna.
Li cavaleri senza sbagghiari
davanti i fimmini s`annu a firriari,
vuiautri fimmini cu l`occhiu fissu
fronti a naiutri faciti li stissu,
aisamu i manu e pi curtisia
formannu prestu na galleria,
ora viniti appressu di mia,
boni ci emu na galleria.
Basta chi nuddu si gilusia
vi dicu a tutti picciotti strincemu,
ma stamu attenti a soccu facemu.
Ora canciamu la carreggiata
a dama a bracciu e a caminata,
la caminata sta pì abaccari,
la cuntraranza già terminò,
masculi e fimmini carmativi un po`.

Indietro

Powered by