Scrivici

Li ziti - <I> Autore anonimo </I>

Poesia proposta da Enza Maria Messina

LU ZITU: Aeri mi dicisti:
`Dumani pò videmu,
si me mammuzza `un c`é
nui ninni fuemu.`
Ora manca pi tia,
chi tò mammuzza `un c`é,
e siddru mi voi beni
dimmi `na vota sì.
LA ZITA: Parla, Ninuzzu, parla
si chistu lu pò fari,
si chisti desideri
mi li pò fari passari.
LU ZITU: Dimmi. Sisiddra, dimmi,
chi ssù `sti to paroli?
Sugnu a li to cumanni,
dimmi soccu ci voli.
LA ZITA: Quannu ni maritamu
m`ha fari la vistina,
cu li vrazza di fora
e supra di sita fina.
Culuri di la carni
vogghiu li me quasetti
e `ntra la facciuzza
ci vogghiu li russetti;
lu nivuri nta l`occhi,
lu russu nta li labbra;
Lu cappiddruzzu novo,
li scarpi cu li scocchi.
Pi fari lu manciari
vogghiu la cucinera
e pi fari li sirvizza
vogghiu la cammarera.
Sei iorna la simana
a lu tiatru a` ghiri
e poi la duminica
mi vogghiu divirtiri:
a` ghiri a Sferracavallu
pi `na scampagnateddra
e mi nni vogghiu scinniri
cu la panza a ciarameddra.
LU ZITU: `Na cosa ti scurdasti,
ca currivu t`arresta,
tu ti metti li causi
e ghié mi mettu la vesta.
`Ngrasciata sulennissima,
chissi proposti sunnu?
Pi ddrocu `un ci abbasta
`na burza senza funnu.
`Un sugnu re di coppi,
di spati o di dinari,
dunni li vaiu a pigghiu
tutti sti dinari?
Lu sai chi ti dicu?
Dammi l`aneddru chi ti detti,
cu chissu mi vaju a pagu
la tassa di li schetti,
accussì arrestu libbiro
e unn` aju a cu pinzari.

Traduzione Indietro

Powered by