Scrivici

Jetta la riti (Canto siciliano di pescatori)

di Gian Campione

La sira a la calata di lu suli
gia` si priparanu li piscatura
pigliannusi li riti e la lampara
li mettinu na` varca cu primura

A notti funna nescinu li varchi
illuminati di lu lustru i luna
e mentri remanu li piscatura
cantanu tutti ncoru sta` canzuna

Jetta la riti jettala
tirala quannu e china
si vo` piscari bonu
e aviri assa` furtuna
Tira la riti tirala
lu to` travagliu veni
pagatu e ripagatu
dopu tanti sudura
pagatu e ripagatu
dopu tanti sudura

A picca a picca sta` acchianannu u suli
e gia` sunnu arrivati a la marina
ci sunnu granni vecchi e picciliddi
ca ci fannu gran festa e piscatura

Hannu li grazza stanchi i piscatura
ma remanu cu forza e cu primura
picchi sannu ca stannu pi turnari
a stringiri e a vasari li so` cari

Jetta la riti jettala

Indietro

Powered by