Scrivici

La cunfissioni

Fefè Vaccaro

- Mi piacinu li fimmini, parrinu,
e li talìu cu troppa cumpiacenza!

- E pi ogni vota chi lu fai, figghiolo,
ti dici una prighera in pinitenza!

- Diciti pi ogni vota...? E comu fazzu?!
- Suli accussì ti levi lu viziazzu!

- Parrinu, si vossìa nun è cuntràriu,
facemu ca, ogni sira, mi dicu lu rusariu!?

Indietro

Powered by