Scrivici

da I Misteri del Rosario

Fefè Vaccaro

I - GESU` SUDA SANGU `NTA L`ORTU
Gesù, arrivatu a l`ortu di l`ulivi,
si porta a Petru, Giacumu e Giuvanni:
- Priàti picchì l`omu nun s`addanni!
Poi s`arrassò cu tutti li so` affanni.

- Patri, si di stu calici mi privi...
Cristu, cu a facci nterra addinucchiatu,
sudava sangu; sulu e scunsulatu,
prigava o` Patri chi l`avìa mannatu.

- E`tristi l`arma mia `nfinu a la morti,
cu mi tradisci sta arrivannu ccà,
Tu lu patruni si` di la me sorti,
iu m`assuggettu a la To` vuluntà!

Mentri ca lu Signuri soffri e pria,
dormi cu` si purtò pi cumpagnia!


II - GESU` FLAGILLATU
Cristu, vinnutu pi trenta dinari,
vinni `i prima matina cunsugnatu
comu un briganti, liatu e sfardatu
p`éssiri giudicatu di Pilatu.

Ponziu Pilatu nun sapìa chi fari;
capìu ca Gesù Cristu era nnuccenti:
- Supra di chistu iu nun trovu nenti!...
Ma la fudda gridava priputenti.

Scantatu, allura, lu guvernaturi
dissi: - Va beni, `u fazzu flagillari!
Spirannu di placari lu rancuri
e puru lu so postu di salvari.

Pirdùnami Signuri! Ogni piccatu
è un colpu di flagellu chi t`haiu datu!


III - GESU` INCURUNATU DI SPINI
Ma la viltà di l`òmini è infinita:
ddu corpu flagillatu e sanguinanti
pietà nun fici a nuddu di ddi tanti
chi, anzi, lu sputàvanu davanti.

Unu, cu la mirudda cchiù purrita,
fici na trizza `i spini pi curuna
e pi quasalla colpi `ntesta duna
e `nsèmmula lignati e timpuluna.

Vistutu c`un mantellu d`un surdatu,
lu Cristu ora pi scettru havi `na canna;
l`urtimu tintativu fa Pilatu:
- Hecce homo! V`abbasta? - No! Cunnanna!

- Ridduttu d`accussì a nuddu affliggi?..
La fudda inveci grida: - Crucifiggi!


IV - GESU VA O` CALVARIU
Pilatu allura si lavò li manu
e cunsignannu lu Cristu nnuccenti
dissi:`I stu sangu nun haiu curpa nenti!
-..Cadissi supra a nui e li discinnenti!

Gesù Cristu camina chianu chianu,
la cruci supra i spaddi e assai pisanti,
li chiai supra a lu corpu sunnu tanti
e chiddi di lu cori cusà quanti!

`Ntrùppica e sbatti nterra cu la facci,
Simuni di Cireni presta aiutu;
di lu sò sangu restanu li tracci
`nta l`anima di ognunu c`ha cridutu.

Oh Matri Addulurata, chi fu chistu
chiddu ca Simeoni avia privistu?!


V - GESU` MORI `N CRUCI
Quannu arrivaru `ncima a lu Calvaru
Cristu supra a lu lignu fu `nchiuvatu,
poi di `nterra pi l`aria fu ghisatu
picchì vinissi megghiu taliatu.

Cu acìtu e feli poi l`abbiviraru,
lu so vistitu fu tiratu a sorti,
`nsurtatu fu: - Nun hai cu` ti cunforti,
si Salvaturi... sàrvati d`a morti! -

All`ura sesta a terra si scurò,
Gesù a lu Patri si raccumannava,
lu velu di lu tempiu si sfardò,
lu Salvaturi l`anima esalava.

Poi un ferru a punta passo lu custatu...
e chiddu nun fu l`urtimu piccatu!

Indietro

Powered by