Scrivici

L`inserzioni

Fefè Vaccaro

Liggivu nto giurnali un`inserzioni
chi sunava, chiù o menu, d`accussì:
brava massaggiatrici fa lezioni,
ricivi tutti i jorna doppu i trì.
Vulennu irrobustirimi a carina,
ci jivu u jornu stissu, pi pruvari:
cari signuri mei, atru chi schina...
a quattru pedi mi n`appi a scappari.
Chiddu era un postu pi la pirdizioni,
unni t`alleggerìscinu a sacchetta;
mi prisintai cu tanta educazioni...
cu a cassa malatia e cu la ricetta
e, nmenzu a tutta dda gran cunfusioni,
ci appizzavu macari na quasetta!

Indietro

Powered by