Scrivici

CRONACA

- Sciateremmatri! Chistu vogghiu diri!
Dunca nun c`è cchiù munnu veramenti!
Comu si fussi un veru dilinguenti,
in càrceri lu fìciru finiri...!?

Lu figghiu di lu Re!? Un veru Siri!
Unu d`accussì nobili e putenti!
- Ma picchì fu, ca nun ni sacciu nenti?
- Pi pìcciuli mi cari di capiri!

... Pi sfruttamentu di prostituzioni!
- Ma chi diciti...? `U sangu mi s`agghiàccia!
- Chistu c`è scrittu `nta l`imputazioni!

- Ma sacciu ch`era amanti di la caccia...
- `Nca ringraziati a Diu `nta l`orazioni,
ca forsi ni scansamu un re magnaccia!

Traduzione Indietro

Powered by