Scrivici

Storia d`Emigrante

di Gianni Farruggio

Quannu partii iu era carusu,
minnii senza pinsari.
Attravisai fucusu,
valli, muntagni e mari.

Canuscii genti diversa,
ccu diversi modi di fari.
Ci dissi a n`amicu,
`nfavuri mu po` fari?

`ntravagghiu mi servi,
non ci`haiu cchi mangiari.
Certu ca t`aiutu,
dimmi cchi sa fari?

Unu di tuttu...m`arrangiu,
qualsiasi, cosa...abbasta ca mangiu!?
Ci fussi di coghiri munnizza,
ta senti, o teni alla biddizza!?

"Certu ca ma sentu,
iu non m`abbiu di latu!"
Dumani e cincu e menza,
S`accumincia di livatu.

E cincu e menza `npuntu,
u Signuri sia ludatu.
A paci cco travagghiu,
trasiu `nta me vita.

Na casa sistimai,
m`attruvai a zzita.
Doppu novi misi,
nasciu u primu figghiu.

Ca tanta gioia desi,
era beddu comu a `ngigghiu.
Ogni annu `nte vacanzi,
v`attrovu i me parenti.

Cci portu du cusuzzi,
accussì i fazzu cuntenti.
Girannu ppo paisi,
u ttrovu tuttu canciatu.

Criscenu i me niputi,
Turiddu partiu surdatu.
Mossi me cumpari,
si maritau Mimma.

Non sacciu c`haiu a fari,
m`attrovu `nta dilemma.
I me figghi i me me niputi,
ca ppi mia su tuttu u munnu.

Chi fazzu?...I lassu cca?!...
E `nSicilia minni tornu???...

Indietro

Powered by