Scrivici

La monaca pazza

Oddiu! Oddiu! Oddiu!
Chi monaca pazza chi sugnu iu.
Cu nuciddri e mustazzoli
mi `ngannaru li marioli.
Quannu acchianu a lu campanaru
viu lu zitu di luntanu
e lu viu e `un ci pozzu parlari.
Santa Mannaia, comu a fari?
A me soru la maritaru
e a mia m`ammunacaru.
Me soru la ranni camina `ncarrozza
e iu ca dintra `nchiusa pi forza.
Quannu penzu di essiri monaca
focu mi dassi pi sutta la tonaca.
Quannu penzu chi monaca sugnu
focu mi dassi e focu mi dugnu!
Oddiu, oddiu, oddiu
chi monaca pazza chi sugnu iu!

Indietro

Powered by