Scrivici

LI DUMANNI DI LI PICCIRIDDI

- Quannu finisci `u munnu? -
Me patri era in prighera
e mi rispunni: - Fìgghiu,
quannu l`Amuri impera! -
- Papà, chi è la vita? -
- E` `u stissu di l`Amuri:
la nùvula chi passa,
lu ciàvuru di un ciùri! -
- E `a morti, lu duluri,
li malatii, la guerra?
Picchì tutti sti mali
ci su` supra la terra? -
- Picchì l`omu, figghiòlu,
si scorda d`u Signuri,
nun pìgghia pi la strata
chi fici lu Criaturi!
Ma tu non hai a sbagghiari,
si` nicu, figghiu miu;
appena si` cchiù granni
ricordati di Diu!
Nun servi ca lu cerchi:
è sempri a lu to` latu,
siddu si` allegru e ridi
opuru si` malatu! -
- Papà, picchì `un lu viju?
Lu vogghiu accarizzari...! -
- Va fallu cu to frati,
è `u stissu. `Un t`u scurdari! -

Traduzione Indietro

Powered by