Scrivici

`I DECI CUMANNAMENTI

I
Vi cuntu lu segretu `i Mastru Alfanu,
chi ci nascìu cattolicu osservanti:
camina sempri c`u rusariu `nmanu
e un portafogghiu chinu chinu `i santi.
Ma si, cusà, ci passa pi davanti
un gattu niru o na carrozza `i mortu,
afferra `nta sacchetta, sull`istanti,
un cornu russu chi ci da` cunfortu!
II
Quann`è ca s`arrabbìa Mastru Pippinu
la facci ci diventa comu un focu,
pari avissi vivutu un litru `i vinu,
la vuci chi ci nesci è un sonu rocu.
Tuttu chi trema, chi s`annarbulìa,
comu `na pampinedda sutta o` ventu;
poi ci nesci di `n vucca a litania:
nòmina u calindàriu nni un mumentu!
III
Santuzza, la Duminica matina,
s`azzizza tutta e si nni va a la Missa;
s`assetta `nfunnu, a l`ultima panchina,
e dici na prighera (sempri a stissa):
"Signuri, mi vulissi maritari,
siccomu `un sugnu lària ne cretina,
zitella nun ci vògghiu addivintari,
... mi piacissi un dutturi in midicina"!
IV
Giuvanni havi vint`anni e tutta a jurnata
la passa cu l`amici `nmenzu a strata;
la vita chi cunnuci è scapistrata
tantu ca nun po` èssiri cuntata!
Ma quannu è dintra pari un ancileddu,
nun chianci, un ridi e mancu fà burdeddu
di quannu ca so` patri c`u marteddu
lu pigghiò `nchinu `nta lu ciriveddu!
V
Ogni matina, u nostru Cavaleri,
veloci si nni scinni a travagghiari,
ma prima vasa i figghi e la muggheri,
picchì sinnò nun sapi `ncuminciari.
Arriva a la so` fabbrica puntuali
e precisu cuntrolla a pruduzioni
di tutti li strumenti cchiù murtali:
cannuna, mitra, bummi e munizioni!
VI
Don Carmeluzzu l`havi chistu viziu:
spissu, quannu ci parti la muggheri,
ci si `nfrùscanu tutti li pinseri
e si voli livari quarchi sfiziu!
Ma nun lu fà, facìtici attinzioni,
chi sacciu, pi mancanza di rispettu:
chiffà discurri sulu `nta lu lettu,
iddu ch`è amanti di conversazioni!?
VI
Si c`è un piccatu ch`è cumuni a tutti
è propiamenti chiddu d`arrubbari.
Ma c`è cu si cuntenta `i quattru frutti
e cu` mai si finisci d`abbuffari!
Pi chistu s`havi a fari distinzioni
tra u principianti (subitu arristatu!)
e chiddu chi lu fà pi prufissioni:
lu Guvernu, di sempri, è autorizzatu!
VIII
Pi cu` cridi a la fàvula `i Pinocchiu,
farfanti nun n`esìstinu a stu munnu,
ma siddu, pi tantìcchia, rapi l`occhiu,
scopri ca a virità sta troppu `nfunnu!
Televisioni, radiu e li giurnali
su` li patruna di l`informazioni;
ma spissu li nutizi nu su` uguali:
la Virità diventa un`opinioni!
IX
Ormai si sapi, è puru dimustratu,
sempri u stissu manciari nun fa` beni,
pi chistu l`omu, rozzu o raffinatu,
talìa l`àtru `nto piazzu zoccu teni.
E` chiaru ca, taliannu una pitanza,
po` vèniri la vogghia d`assaggiari:
però sempri finisci a mali `i panza!
Sintìtimi: cunveni rinunziari!
X
Chi mi piacissi a mia? `Na villa a mari!
Pi fari chi? `Nca stassi tutta a jurnata
cu lenzi e canna `nmanu pi piscari!
E chidda si, fussi vita biata!
Pi chistu quannu passu d`a burgata
e viju `dda villa, supra l`acqui chiari,
senza un cristianu, sula e abbannunata,
criditi: mi vinissi d`arrubbari!Traduzione Indietro

Powered by