Scrivici

INTERVISTA A UN TISTIMONIU

(Testimonianza di omertà))

Nun sàcciu nenti! Nenti vitti o `ntisi
e si chiddu ca dicu rapprisenta
cosa pi cui he` pigghiari li difisi,
comu `un l`avissi dittu. Mi cunsenta!
Scusassi, `un è pi èssiri scurtisi,
ma sta `ntirvista troppu mi spaventa...
No, chistu `un lu scrivissi, `un si sà mai,
mi ponnu diri ca parravu assai!

Cu` era u mortu? Unu d`u paisi!
Quali u so nomi? ...Cu si lu rammenta!
S`aveva fattu a quarchedunu offisi?
...Picchì comu muriu? ...Morti viulenta?!
Si, iu lu vitti `nterra a gammi tisi,
ma, nun sintennu grida ne lamenta,
chiffà ci dumannava: comu stai?!
Tiravu p`a me` strata a scanzu `i guai!

Traduzione Indietro

Powered by