Scrivici

LA MUGGHIERI GROSSA

Cu è chi l`havi bedda la mugghieri
la porta a passiari e si nni pria.
Cu tia iu ci niscissi vulinteri
si `un fussi comu sì, muggheri mia!

Ti lu ricordi quantu avant`aèri,
a lu mircatu di la "Vuccirìa",
l`occhi ti misi `i supra lu chianchieri?
... Pi fàrinni sasizza ti vulia!

Traduzione Indietro

Powered by