Scrivici

Alivi scacciati

E fazzu notti e jornu
sempri a scacciari alivi
e cu agghia, acitu e ogghiu
e ppi quantu si ci viri.
Me soru Catarina
cu scuru, puviredda,
`mi nni porta ogni matina
grossi e frischi `nna cartedda.

L`haiu cunzati
l`alivi scacciati
cu si l`havi accattari ca vi fazzu scialari;
nun vi scantati
ca iu cuscienza nn`haiu
alivi scacciati
senz`ossa l`haiu.

Mi pigghiu `u vanchiteddu
cu tuttu `u lampiuneddu
e mi mettu `nto curtigghiu
e accuminciu ad abbanniari.
S`affaccia Serafina,
Maria Rosa e Pippinedda
iu li guardu e un sacciu diri
di li tri cu è la cchiu bedda.

L`haiu cunzati
l`alivi scacciati
cu si l`havi accattari ca vi fazzu scialari
nun vi scantati
ca iu cuscienza nn`haiu
alivi scacciati
senz`ossa l`haiu.

Cu `ngranu vi `nna dari
quattro, cincu cucchiarati
di st`alivi ben cunzati
ch`iu sulu sacciu fari.
Gustannu poi st`alivi
beddi lisci addivintati.
V`assicuru, lu pitittu,
s`è pirdutu, ritruvati.

L`haiu cunzati
l`alivi scacciati
cu si l`havi accattari ca vi fazzu scialari
nun vi scantati
ca iu cuscienza nn`haiu.
alivi scacciati
senz`ossa l`haiu.

Traduzione Indietro

Powered by