Scrivici

LU JARDINU

Pi tant`anni haiu abbiviratu
`stu jardinu ca me patri
mi lassò pi eredità.
Quantu ciuri ci haiu cugghiutu,
quantu voti m`haiu spinatu,
quantu petri ci haiu livatu!
Cu fatica e cu pacènzia
ci cuminciu a la matina
e nun lentu finu a quannu
si fà tarda a siritina:
lu suduri ca ci jettu
è pi farlu cchiù perfettu!
`Stu jardinu, ch`è un amuri,
a me fìgghiu l`haiu a lassari,
d`accussì, com`iu a me patri,
mi po` sempri ricurdari!

Traduzione Indietro

Powered by