Scrivici

LA VACCA PAZZA

Pigghiavu in Inghilterra,
cu pìcciuli in contanti,
na vacca, `i razza pura
ma troppu stravacanti.
Mi dìssiru: "E` speciali"!
Ma nun crideva tantu.
Pi ghìricci d`appressu
ci voli veru un santu!
Erba `un ni mancia e mancu
pàgghia po` addiggiriri.
Pruvavu, ma fu inùtili,
cu sparaceddi e giri.
Ci piàcinu i viscotta
e àutri cosi fini...
Spinnivu una furtuna
pi wafer e grissini!
A l`arba vaiu pi mùncilla:
latti `un ni voli fari.
"Ma comu ti pirmetti
(mi dici), `un mi tuccari"!
Pritenni u bagnu `ncàmmara
e dòrmiri `nto` lettu.
Siccomu è troppu timida
vulissi u reggipettu.
Nun sàcciu cchiù ch`è fari!
Criditi a stu Vaccaru:
cu chista vacca pazza
a mia mi cunsumaru!

Traduzione Indietro

Powered by