Scrivici

LU CUMIZIU

(Dal Giornale di Sicilia del 13/6/1987)

Picchì si va a un comìziu elettorali?
Lu spiegu d`accussì si po` capiri:
è comu quannu fannu un funerali...
si `un ci si va` la genti c`havi a diri!?

Chi dici l`oraturi `un è essenziali,
basta ca si presenti e ca ti viri
(si nun ti vidi tu ci fai un signali
o ti speddi li manu pi applaudiri).

La fudda è sempri a stissa: c`è u sinsali,
chiddu chi cerca un postu e l`avviniri,
c`è lu ruffianu chi nna lu finali

abbrazza e vasa tutti ch`è un piaciri!
L`amici su` prisenti e zoccu vali
è sempri fari fudda e accumpariri!

Traduzione Indietro

Powered by