Scrivici

A SALVO LA ROSA E A

(Omaggio alla trasmissione su Teletna)

"Insèmmula", chi bella trasmissioni!
La sira pi du` uri m`arricriu:
una poltrona e la televisioni,
mi godu la sirata comu a un diu!

E` prisintata cu gran prufissioni,
ci su` cantanti e còmici ca è un priu.
Tutti li seguiu e ascutu cu attinzioni...
ca c`è megghiu programma nun ci criu!

Si spunta poi Guarneri, granni atturi,
chi fà "Littèriu" cu li so battuti,
ci stassi a taliallu pi uru e uri.

A casa s`hannu a stari tutti muti,
picchì si fannu u minimu rumuri
a tutti quanti `i pìgghiu pi curnuti!

Traduzione Indietro

Powered by