Scrivici

Mi morsi lu addru - Salvatore Giubilato

da: Canti della mia terra, Il vertice, 1986


Cu m`arrispigghia ora la matina?
L`armaleddru, mi morsi lu addruzzu;
e iu frinai a stentu lu sigghiuzzu
virennu a cciancu a iddru la addrina.

Lu taliava cu` ll`occhi a pampineddra;
`un si muvìa mancu pi` mmanciari.
Vi l`assicuru, `un vogghiu esaggerari,
avìa l`aspettu di `na viduveddra.

`Nna sveglia mi cci voli, `un cc`è chi fari!
Ma si accussì iu pozzu accummirari
susènnumi anchi all`alba la matina,
comu farà la povira addrina?

Traduzione Indietro

Powered by