Scrivici

Matri

di Giuseppe Risica
Scritta per la morte della madre dello scultore Basile

Ah cca sì,
ieri non ci vinisti !
Così dicia me matri
iazzandu a testa
du raccamu ‘ntenta,
quandu andava a sò casa
e a vidia ogni jornu
cchiù tristi, comu nu ciuri
ca cci ‘mmanca l’acqua.

Jò ci facia ‘nsurrisu
e ancora non sapia
quantu ddi ucchiuzzi beddi
disiavunu lu figghiu sò cchiù caru,
ca si pirdia scuntentu
appressu e sogni e alla malincunia.

E lu turmentu ora ‘nnata
nta lu me cori stancu
‘nsemi allu rimpiantu
pi ddi paroli chi non mi dissi mai,
picchì tempu pi stari
a idda cchiù vicinu
iò sempri picca ndavia.

Così, aspettu sulu
ddu jornu binidittu
ca jò ancora a ‘ncontru
e ittandumi a ginucchiuni
a li sò pedi, cci pozzu diri:
Matri, to figghu è cca !
Ora dicci tuttu chiddu chi voi
ma dillu chianu, chianu,
tantu lu tempu ormai
non avi cchiù ‘mpurtanza
e da stu mumentu ‘n poi
sarannu u to cuscinu
li me brazza di nivi.

Traduzione Indietro

Powered by