Scrivici

Indovinello

Indovinelli Soluzione

C'è un cannistru di rosi e ciuri. Di notti si rapi, di jornu si chiuri.

C'è un canestro di rose e fiori. Di notte si apre, di giorno si chiude.

Indovinelli Soluzione

Powered by
Scrivici

Soluzione

Indietro

Lu celu stiddriatu/Il cielo stellato

Indietro

Powered by