Scrivici

Indovinello

Indovinelli Soluzione

C`é `na varcuzza ch`é fatta di tila, cu ventu e senza ventu iddra camina, la carni chi c`é dintra chianci e riri, la carni chi c`é fora canta e sona.

C`é una barchetta ch`é fatta di tela, essa cammina con il vento e senza il vento, la carne che c`é dentro piange e ride, la carne che c`é fuori canta e suona.

Indovinelli Soluzione

Powered by
Scrivici

Soluzione

Indietro

La naca (La culla)

Indietro

Powered by