Scrivici

Indovinello

Indovinelli Soluzione

Cu lu pitittu di masticatuttu trasi ammucciuni 'u conti Surciò. Ma si lu 'ncontra Miramimì canta lu requie 'u conti Surciò.

Con l'appetito di masticatutto entra furtivo il conte Sorciò. Ma se lo incontra Miramimì Canterà il requiem il conte Sorciò.

Indovinelli Soluzione

Powered by
Scrivici

Soluzione

Indietro

Lu surci e lu attu / Il topo e il gatto

Indietro

Powered by