English version Versione italiana Versiˇn en espa˝ol
Accessi da Gennaio 2000

Google Play

Regala la Sicilia Scrivici Libro degli Ospiti

Un j˛rnu c˛mu lĺÓutri


Enzo Gancitano

Invia questo scritto

Una barca a vela nel porto di Mazara (antica fotografia)

Eranu a quÓrchi mýgghiu di la riva di CÓpu FŔdu li piscat¨ra di la parÓnza a výla, Divina Provvidenza. Un j˛rnu comu lĺÓutri, ddr¨ j˛rnu. Lu cŔlu, puru si allamic¨su, nun parýa avvŔrsu e li cýncu marinÓra, appiuncÓti c˛mu sŔmpri pý spirŔnzie dulur¨si, da un pŔzzu travagghiÓvanu smagghiÓnnu pýsci lucŔnti. Un j˛rnu c˛mu lĺÓutri, ddr¨ j˛rnu, lu sŔi di mÓrzu di lu milliottucentunuvantasŔtti. MutÓngari pi nÓscita, pi destinu, o pi vita vissuta, li piscat¨ra si muviÓnu senza parrÓri. MirŔmma lu gi¨vani Cicciu, di appŔna diciassettÓnni, ma giÓ da cýncu anni havýa canusci¨tu li patimŔnti di stu travÓgghiu, ripitýa, senza movýri lýngua, li muvimŔnti e lĺopirÓtu di lu pÓtri GiuvanBattista Trinca, di cinquantaquÓttru anni, di lu ziu GiusŔppi Trýnca, di sessantaquÓttru anni, di lĺamýcu PŔtru Di Marýa, di trentasŔtti Ónni e di s˛ figghiu Turi, un picciutteddu di d¨dici anni, ki da d¨i anni stava assapurÓnnu li suffirŔnzi di la vita a mÓri. Un j˛rnu c˛mu lĺÓutri, ddr¨ j˛rnu.

A lÓ ntrasÓtta, na ddr¨ pruf¨nnu silŔnziu, un leggŔru rrum¨ri. Výttýru nun tÓntu luntÓnu, davÓnti a ýddri, vŔntu e Ócqua rummuliÓri, un v¨rtici chý da lu mÓri si aisÓva a muntÓgna vŔrsu lu cŔlu.

MmasÓti, pinsÓru s¨bbitu a SÓntu Vit¨zzu, ma li par˛li nun hÓppiru lu tŔmpu di nŔsciri di la v¨cca chý, a lÓmpu, f˛ru scanniddrÓtý bruscÓmenti e, cu un v˛lu di quÓrchi mŔtru, f˛ru sbatt¨ti nÓ li frýddi Ócqui di lu mÓri di mÓrzu. Sintýanu lĺÓcqua salÓta sciddricÓri nÓ l¨ cannar˛zzu, lĺ˛cchi sbarrachiÓti bbruciÓri, l¨ sÓngu bbuttiÓri, lĺarýcchi fischiÓri, mŔntri li c˛rpa scinnýanu vŔrsu l¨ f¨nnu. No, no, pinsavÓnu, n¨n haviÓnu allýntari. StringŔru li dŔnti, spingŔru c¨ dispirazzi˛ni cu li pŔri e cu li mÓnu lĺÓcqua vŔrsu l¨ f¨nnu e, mŔntri li c˛rpa assummÓvanu, vidiÓnu la l¨ci di s¨pra sŔmpri cchi¨ vicýnu. C˛mu l¨ s¨varu da l¨ f¨nnu di l¨ mÓri ass¨mma mpitu¨su allĺÓria e d˛ppu ricÓdi e arrŔsta a galla, accussý li piscat¨ra, mŔntri accuminciÓvanu a ccupÓrisi picchý l¨ ciÓtu cchi¨ unnĺabbastÓva, niscŔru f˛ra dý lĺÓcqua allĺÓria disiÓta e binirýtta c¨ lÓ tŔsta, c¨ li spÓddri e c¨ l¨ pŔttu. L¨ pÓtri GiuvanBattista, prýmu anc˛ra di pigghiÓri ciÓtu, mannÓ un ýru ngusciÓtu e l˛ngu, Cýcciuuuu, alla ricŔrca di l¨ fýgghiu amÓtu, fýnu a quÓnnu n¨n l¨ výtti e n¨n l¨ ntýsi t¨ssiri, c¨ lĺ˛cchi rr¨ssi e c¨ la v¨cca apŔrta. Pi nĺÓttimu lu s˛ ýru sĺincruciÓ cu chýddu dispirÓtu di Petru Di Maria, Turiiiii. TaliÓ nt˛rnu. Eranu t¨tti s¨mmu, Cicciu, T¨ri,GiusŔppi, Petru, la vÓrka abbuccÓta, la výla e lu tim¨ni sfasciÓti, lapÓzzi e tÓvuli pŔrsi s¨pra lu mÓri cuitÓtu. La draunÓra havýa tuppuliÓtu anc˛ra pi addumannÓri e pretŔnniri la s˛ pÓrti. Cu rÓnni sf˛rzi, li piscat¨ra svutÓru la vÓrka, jittÓru f˛ra lĺÓcqua c˛mu mŔgghiu putiÓnu, p¨ru a mÓnu junci¨ti, e tintÓru di pigghiÓri la rýva a f˛rza di rými. Ma la parÓnza, mitÓ chýna dĺacqua, ja a rilŔntu e li f˛rzi Ŕranu giÓ a la finit˛ria. QuÓnnu putiÓnu essýri a milli metri di la spiÓggia, decisýru di abbannunÓri lu mŔzzu di travÓgghiu, lu mŔzzu pi campÓri. Si mýsiru a natÓri na lĺÓcqui agghiacciÓti ki livÓvanu lu ciÓtu e lĺenŔrgia e a un cŔrtu momŔntu li f˛rzi finŔru. Li vrÓzza e li pŔri Ŕranu chi¨mmu, lu pŔttu na lÓstra di ghiÓcciu, lu c˛ri battýa c˛mu un r˛ggiu, la v¨cca arristÓva apŔrta cu l¨ ciÓtu l˛ngu. N¨n si muviÓnu cchi¨ li piscat¨ra, c˛mu na calamýta lu f¨nnu lĺattirÓva, si stÓvanu arrinnŔnnu a l¨ fÓtu suvirchi¨su, quÓnnu ntýsiru v¨ci di spirÓnza:risistýti, risistýti, chý stÓmu arrivÓnnu. Eranu li finanzŔri di ddrÓ cas¨zza nýca vicýnu a l¨ mÓri e giÓ lĺaiutÓvanu a scapisÓri la rina. TrasŔru nÓ la casermŔtta. L¨ cchi¨ rÓnni di lý Trýnca, assiderÓtu e strimÓtu, fu aiutÓtu e purtÓtu s¨pra un matarÓzzu. TrimÓvanu t¨tti pi lu frýddu, si scutuliÓvanu e si ammantiddrÓvanu circÓnnu di quatilÓrisi alla mŔnu pŔggiu.

Si accustÓ, GiuvanBattista, a lu frati rÓnni c¨ nÓ frazzÓta pi allintÓri lu frýddu e l¨ trim¨ri. Ma n¨n trimÓva cchi¨, Giuseppi, nun parrÓva cchi¨, havýa lassÓtu pi sŔmpri stŔnti e suffirŔnzi, havýa truvÓtu a la fýni la pÓci tra li vrÓzza lÓrghi di l¨ Sign¨ri, d˛ppu nÓ výta di travÓgghiu e di m¨ti lamŔnti. N¨n chiancýa GiuvanBattista, taliÓva nÓ lu vu˛tu, taliÓva lu mÓri quagghiÓtu, taliÓva ma n¨n vidýa e n¨n parrÓva. Da sŔmpri sapýa chi st¨ mistŔri Ŕsti fÓmi sud¨ri e lÓstimi di sÓngu. Da sŔmpri. PinsÓva chi st¨ crudŔli distýnu di li piscat¨ra, ogni j˛rnu in agguÓtu, ogni j˛rnu a tintÓri, havýa arrivÓtu, a la fýni, ma n¨n havýa vinci¨tu. N¨n ciĺha sÓppi, no, lu mÓlu fÓtu, a tinýrisi lu c˛rpu nÓ lu f¨nnu di lu mÓri. CcÓ, era, ccÓ, lu corpu di s˛ frÓti pý putýri acc˛gghiri l¨ chiÓntu e li ýra di dul¨ri di la mugghiŔri e di lu fýgghiu. Lu fjgghýu IgnÓziu, trentŔnni, ˛rvu e paralýticu, chi putýa s¨lu sŔntiri la v¨ci e n¨n vidýri la carýzza di la mÓnu di s˛ patri. Ora mÓncu chýstu. Chi havýa hav¨tu di tÓntu assÓ na la s˛ esistŔnza pi fÓri stĺÓutra pinitŔnza ? E la mugghiŔri Quinci Antunýna, di sissantatrý anni, c˛mu havýa a fÓri ora pi campÓri na lĺ¨rtimi s˛ Ónni ? N¨n parrÓva lu fýgghiu Cýcciu, gniuniÓtu, sfin¨tu, ammantiddrÓtu, nun parrÓva PŔtru Di Maria, arramazzÓtu s¨pra lu pavimŔntu, accunutu e allannÓtu, nun parrava lu figghiu Turi, arrunnatu e pigghiÓtu da lu trimulizzu vicinu a lu patri, n¨n parrÓvanu li finanzŔri, allucc¨ti da tÓli svint¨ra, n¨n ciuciÓva cchi¨ lu vŔntu, n¨n Ŕra cchi¨ scuŔtu lu mÓri. N¨n f¨ un j˛rnu c˛mu lĺÓutri, ddr¨ j˛rnu di lu sŔi di mÓrzu di lu milliottucentunuvantasŔtti.

Lĺannu milliottucentunuvantasŔtti, lu j˛rnu n˛vi di mÓrzu, alli ¨ri 8 di sýra la gi¨nta municipÓli di MazÓra deliber˛ a fav¨ri di Quinci Antunýna, di anni 63 e dI Trýnca IgnÓziu, di anni trenta, nÓ largizi˛ni di liri cinquanta.

TRADUZIONE

Un giorno come gli altri

Erano a qualche miglio dalla riva di Capo Fedo i pescatori della paranza a vela "Divina Provvidenza". Un giorno come gli altri, quel giorno. Il cielo, anche se incerto e piagnucoloso, non sembrava ostile e i cinque marinai, taciturni e tristi da sempre per esperienze strazianti, da alcune ore lavoravano rimuovendo dalla rete pesci lucenti. Un giorno come gli altri, quel giorno del sei di marzo del milleottocentonovantasette. Silenziosi per indole, per destino o per fatti di vita vissuta, i pescatori svolgevano il loro lavoro senza profferire parola, se non per necessitÓ. Anche il giovane Francesco, di appena diciassette anni, ma giÓ da cinque aveva conosciuto le sofferenze di tale mestiere, ripeteva, senza muovere lingua, i gesti lavorativi del padre GiovanBattista Trinca, di cinquantaquattro anni, dello zio Giuseppe Trinca, di sessantaquattro anni, dellĺamico Pietro Di Maria, di trentasette anni e del di lui figlio, Salvatore, ragazzo di dodici anni, che, da due stava assaporando le tribolazioni della vita di mare. Un giorno come gli altri, quel giorno.

Improvvisamente, in quel profondo silenzio, un lieve rumore. Videro, davanti a loro, non molto lontano, vento e acqua alzarsi a vortice, come una montagna, dal mare verso il cielo.

Atterriti, rivolsero immantinente il pensiero a San Vito, ma le parole non fecero in tempo ad uscire dalla bocca chŔ in un lampo furono scaraventati, dopo un volo di alcuni metri, nelle fredde acque del mare di marzo. Avvertivano lĺacqua salata scendere nella gola, gli occhi spalancati bruciare, il sangue pulsare, le orecchie fischiare, mentre i corpi precipitavano verso il fondo. ôNo, no,ö pensavano, ônon dovevano cedereö. Strinsero i denti, spinsero con disperazione, con le mani e con i piedi, lĺacqua verso il fondo e, mentre i corpi fluivano verso lĺalto, intravedevano sopra la luce sempre pi¨ vicina. Come il sughero, dal fondo del mare, sale impetuoso allĺaria e dopo ricade restando a galla, cosý i pescatori, mentre mostravano i primi segni di asfissia, emersero dallĺacqua allĺaria bramata e benedetta con la testa, con le spalle e con il tronco. Il padre, GiovanBattista, ancor prima di respirare, emise un grido angoscioso e lungo, Cýccioooo, alla ricerca dellĺamato figlio, fino a quando non lo vide e non lo sentý tossire con gli occhi rossi e con la bocca aperta. Per un attimo il suo grido si incroci˛ con quello disperato di Pietro di Maria, Turiii. Si guard˛ intorno. Erano tutti a galla, Francesco, Giuseppe, Pietro, Salvatore, la barca capovolta, la vela e il timone rotti, tavole e pezzi di legno sopra il mare quietato. La tromba dĺaria aveva bussato ancora per domandare e pretendere il suo consueto tributo. Con sforzi sovrumani i pescatori rovesciarono la barca, la svuotarono dellĺacqua come meglio potevano, anche a mani unite, e tentarono di guadagnare la spiaggia a forza di remi. Ma la paranza, non completamente vuota, andava a rilento e le forze dei pescatori erano prossime allĺesaurimento. Arrivati a mille metri circa dalla riva, decisero di abbandonare il loro mezzo di lavoro e di sopravvivenza e continuare a nuoto. Ma le acque gelide toglievano il fiato e lĺenergia e, ad un certo momento, le forze vennero meno. Le braccia erano piombo, il petto un blocco di ghiaccio, il cuore batteva come un orologio, la bocca aperta ed il fiato grosso. Erano ormai immobili i pescatori, come una calamita il fondo del mare li attirava. Si stavano arrendendo al fato prepotente quando sentirono voci di speranza: ôresistete, resistete, stiamo per arrivareö. Erano i finanzieri di quella casetta vicino al mare e giÓ li aiutavano a calpestare la sabbia. Entrarono nella casermetta. Il pi¨ grande dei Trinca, assiderato e stremato, fu aiutato e portato sopra un materasso. Tremavano tutti e si ammantellavano con coperte di fortuna.

Si accost˛, GiovanBattista, al fratello maggiore con una coperta per allentare il freddo e il tremore. Ma non tremava pi¨, Giuseppe, non parlava pi¨, aveva lasciato per sempre stenti e sofferenze, aveva trovato, alla fine, la pace tra le braccia capienti del Signore, dopo una vita di lavoro e di muti lamenti. Non piangeva GiovanBattista, guardava nel vuoto, guardava il mare pacato, guardava ma non vedeva e non parlava. Da sempre sapeva che questo lavoro Ŕ fame, sudore e lagrime di sangue. Da sempre. Pensava che questo spietato destino dei pescatori, ogni giorno in agguato, era, alla fine, arrivato per suo fratello, ma non aveva vinto. Non era stato capace, no, il fato malvagio, di tenersi il corpo nel fondo del mare. Qua era, qua, il corpo di suo fratello per potere accogliere il pianto e le grida di dolore della moglie e del figlio. Il figlio Ignazio, trentenne, cieco e paralitico, che poteva solo sentire la voce e la carezza ma non vedere la mano del padre. Ora nemmeno questo. Che aveva avuto di cosý tanto nella sua esistenza per patire questĺaltra penitenza ? E la moglie Quinci Antonina, di sessantatrŔ anni, come doveva sopravvivere, adesso, negli ultimi suoi anni ? Non parlava il figlio Francesco, sfinito, ammantellato e accovacciato in un angolino, non parlava Pietro Di Maria, rannicchiato sul pavimento, tremante e istupidito, non parlava Salvatore corrucciato, in preda ai brividi di freddo e accoccolato accanto al padre, non parlavano i finanzieri, sconvolti da tanta tragedia, non soffiava pi¨ il vento, non era pi¨ inquieto il mare. Non fu un giorno come gli altri, quel giorno del sei di marzo del milleottocentonovantasette.

Lĺĺanno milleottocentonovantasette, il giorno nove di marzo, alle ore otto di sera, la Giunta Comunale di Mazara deliber˛ a favore di Quinci Antonina, di anni 63 e di Trinca Ignazio, di anni trenta, una elargizione di lire cinquanta.

Indietro